สร้างระบบระบายเกลือร่วมกับระบบพืช ปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาเพื่อควบคุมระดับน้ำเค็มใต้ผิวดิน ส่งเสริมการปลูกโสนอัฟริกันเป็นพืชปุ๋ยสดในพื้นที่กระทงนา ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 ปลูกกระถินออสเตรเลียในพื้นที่ดินเค็มจัด
 
 
 
 หลักการและเหตุผล
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่การเกษตรสูงสุดในประเทศ มีเนื้อที่เพาะปลูกของภาคถึง ๖๐ ล้านไร่ แต่เป็นภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวของผลผลิตด้านการเกษตรต่ำสุด เพราะมีปัญหาคุณภาพดินไม่ดี และปัญหาสำคัญอีกปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาดินเค็ม ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ดินเค็ม ๑๗.๘ ล้านไร่ หรือ ๒๙ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ที่เพาะปลูกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะส่วนประกอบโซเดียมคลอไรด์ ทำให้โครงสร้างของดินเสีย ดินแน่นทึบ นอกจากนี้ในพื้นที่ดินเค็มจะพบความเค็มทั้งน้ำในลำห้วยธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำ และน้ำใต้ดิน ซึ่งความเค็มของดินและน้ำเป็นอันตรายต่อพืช ทำให้การเจริญเติบโตของพืชลดลงหรือตาย และยังเป็นอันตรายคอสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในระบบนิเวศ จึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของภูมิภาคนี้ และยังส่งผลต่อความมั่นคงของอาหารในภูมิภาครวมทั้งในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญปัญหาการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการแพร่กระจายดินเค็ม
     กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ และหน่วยงานในสังกัดของกรมฯ ซึ่งเป็นองค์กร ที่ได้ดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน และได้ดำเนินงานวิจัยด้านดินเค็ม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านดินเค็มที่มีผลกระทบดังกล่าว ดังนั้น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จึงได้กำหนดตัวชี้วัด เพื่อติดตามประเมินผลโครงการฯ และเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ ด้านดินเค็ม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ และชุมชนในพื้นที่ดินเค็ม พัฒนาการทำงานพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการ และมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ
     ๑. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การวิจัยด้านดินเค็มของนักวิชาการและผู้มีส่วนได้เสียจากองค์กรต่างๆ
     ๒. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านดินเค็มและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ดินเค็มภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
     ๓. เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยและการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต
 
 
 การลงทะเบียน
     ๑. ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์)
     ผู้เข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีกำหนดการ ดังนี้
     - ลงทะเบียนออนไลน์ผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมโดยไม่เสนอผลงาน วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
     - ส่งบทความวิจัย (บทคัดย่อและฉบับสมบูรณ์ .doc และ .pdf พร้อม PowerPoint ทาง
        email:  exp.ldd.r05@gmail.com  ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
     - ส่งแบบแนวคิดการจัดนิทรรศการ ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
     - ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน และชื่อผลงาน (ภาคบรรยายและโปสเตอร์) ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑     
 
 กำหนดการประชุม
     Click >> ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม
 
 แบบฟอร์มการจองห้องพักและการเดินทาง
     Click >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองห้องพักและการเดินทาง
 
 สถานที่จัดประชุม
     โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น
 
 ระยะเวลาในการจัดประชุม
     ระหว่าง วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๒ วัน
 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
     - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ กรมพัฒนาที่ดิน
     - กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน
     - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ กรมพัฒนาที่ดิน
     - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ กรมพัฒนาที่ดิน
     - สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน
     - สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
     - สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
     - สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
 
 ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
     อาคารที่ทำการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๑๔๕๘   โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑๔๕๘
Email: exp.ldd.r05@gmail.com
http://www.expert-r05-ldd.com